Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łódź
USŁUGI
FACHOWOŚĆ I RZETELNOŚĆ od 1925
taryfy_i_cenniki_podstrona.pngelektroniczne_biuro.jpg

USŁUGI / Badanie próbek wody

Cennik badań fizykochemicznych i bakteriologicznych próbek wody w Dziale Laboratoryjnym

L.p. Wskaźnik  Cena netto dla jednej próbki wody przy oznaczeniu w 1-2 próbkach Cena netto dla jednej próbki wody w serii oznacz. min. 3 próbek  Oddział wykonujący oznaczenie 
1. Absorbancja przy l = 254nm 9,80 7,35 TL-W, TL-T
2. Amonowy jon (azot amonowy) 29,40 19,60 TL-W, TL-T
3. Azotany (azot azotanowy) 19,60 14,70 TL-W, TL-T
4. Azotyny (azot azotynowy) 32,83 29,40 TL-W, TL-T
5. Azot ogólny Kjeldahla 112,70 98,00 TL-T
6. Azot organiczny ( wyliczenie z różnicy azotu ogólnego Kjeldahla i azotu amonowego) 9,80 9,80 TL-T
7. Azot ogólny ( wyliczenie jako suma azotu ogólnego Kjeldahla, azotu azotanowego i azotynowego) 12,25 12,25 TL-T
8. Barwa 7,35 7,35 TL-W, TL-T
9. Bor 44,10 34,30 TL-T
10. Chlor wolny 12,25 8,82 TL-W, TL-T
11. Chlorki, siarczany, fluorki  98,00 73,50 TL-W, TL-T
12. Cyjanki 24,50 19,60 TL-W
13. Dwutlenek chloru 12,25 9,80 TL-W
14. Dwutlenek węgla wolny 14,70 9,80 TL-W, TL-T
15. Dwutlenek węgla agresywny (wyliczenie z dwutlenku węgla wolnego i zasadowości) 14,70 14,70 TL-W, TL-T
16. Fenole lotne (indeks fenolowy) 189,00 162,00 TL-W, TL-Ś
17. Fosfor ogólny (Fosforany rozpuszczone) 58,80 39,20 TL-T
18. Magnez 29,40 19,60 TL-W, TL-T
19. Mangan 29,40 19,60 TL-W, TL-T
20. Mętność 12,25 8,82 TL-W, TL-T
21. Odczyn 9,80 7,35 TL-W, TL-T
22. Ogólny węgiel organiczny 17,15 14,70 TL-W
23. Sucha pozostałość 44,10 29,40 TL-W, TL-T
24. Smak 9,80 8,33 TL-W, TL-T
25. Twardość ogólna 12,25 8,33 TL-W, TL-T
26. Twardość niewęglanowa (wyliczenie z twardości ogólnej i zasadowości) 9,80 9,80 TL-W, TL-T
27. Twardość węglanowa 9,80 7,35 TL-W, TL-T
28. Utlenialność z KMnO4 17,15 12,25 TL-W, TL-T
29. Wapń 12,25 8,33 TL-T
30. Zapach (na zimno/na gorąco) 9,80 7,35 TL-W, TL-T
31. Zasadowość 9,80 7,35 TL-T
32. Żelazo 19,60 14,70 TL-W, TL-T
33. Indeks Ryznara 34,30 24,50 TL-W, TL-T
34. Formaldehyd 117,60 93,10 TL-W
35. Glin 44,10 34,30 TL-W, TL-T
36. Detergenty anionowe 105,35 98,00 TL-W
37. Tlen rozpuszczony 12,25 8,33 TL-W, TL-T
38. Temperatura 2,45 2,45 TL-W, TL-T
39. BZT 5 bez rozcieńczeń 24,50 17,15 TL-W, TL-T
40. ChZT-Cr 127,40 98,00 TL-W, TL-T
41. Wanad 147,00 122,50 TL-T
42. Substancje rozpuszczone 156,80 122,50 TL-W, TL-T
43. Zawiesiny ogólne 147,00 98,00 TL-W, TL-T
44. Chloropochłanialność 147,00 147,00 TL-W, TL-T
45. Zdolność roztworu tiosiarczanu do neutralizacji chloru 147,00 98,00 TL-W, TL-T
46. Przewodnictwo elektr. właściwe w 25 st.C 9,80 7,35 TL-W, TL-T
47. Chloryny, chlorany (metodą chromatograficzną) 98,00 73,50 TL-W
48. Mineralizacja próbki 98,00 98,00 TL-Ś
49. Metale (Zn,Cr,Cu, Ni, Cd, Ag, Pb, Na, K, Mn) - metodą spektrometrii absorpcji atomowej 22,05 dla każdego metalu 14,7 dla każdego metalu TL-Ś
50.  Metale (Hg, As, Sb, Se) - metodą spektrometrii absorpcji atomowej 36,75 dla każdego metalu 24,5 dla każdego metalu TL-Ś
51. Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/- 2 st.C po 48h 24,50 22,05 TL-W, TL-T
52. Ogólna liczba mikroorganizmów  w 22 +/- 2 st.C po 72h 24,50 22,05 TL-W, TL-T
53a. Bakterie grupy coli, Escherichia coli (gdy nie wykryto) 36,75 29,40 TL-W, TL-T
53b. Bakterie grupy coli, Escherichia coli (w przypadku badań potwierdzających) 98,00 85,75 TL-W, TL-T
54. Enterokoki 36,75 29,40 TL-W, TL-T
55a.  Clostridium perfringens łącznie z przetrwalnikami (gdy nie wykryto) 36,75 29,40 TL-W, TL-T
55b Clostridium perfringens łącznie z przetrwalnikami(w przypadku badań potwierdzających) 44,10 39,20 TL-W, TL-T
56a. Pseudomonas aeruginosa (gdy nie wykryto) 49,00 44,10 TL-W
56b. Pseudomonas aeruginosa (w przypadku badań potwierdzających) 98,00 88,20 TL-W
57. Chloroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan, bromoform (metodą chromatograficzną) 88,20 58,80 TL-W
58. Chloroform, bromodichlorometan, bromoform dibromochlorometan, 1,2 dichloroetan, benzen, chlorobenzen, czterochlorek węgla, etylobenzen, ksyleny, tetrachloroeten, trichloroeten, toluen, trichlorobenzeny (metodą chromatograficzną) 196,00 147,00 TL-W
59. Benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3_cd)piren 147,00 78,40 TL-W
60. Escherichia coli metodą Coliret 98,00 98,00 TL-T
61. Bakterie grupy coli metodą Coliret 98,00 98,00 TL-T
62. Enterokoki w miejscach wykorzystywanych do kąpieli 98,00 98,00 TL-T
63.

Sprawozdanie z badań

24,50 za jeden wskaźnik plus 4,90 za każdy następny
64. Zestawienie wyników 0,00 0,00 TL-W, TL-T, TL-Ś
65. Pobór próbek wody * TL-W, TL-T


Do w/w cen doliczony będzie podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wykonania usługi.


Oznaczenie laboratoriów wykonujących oznaczenia:

 • TL-W - Laboratorium Badania Wody w Łodzi
 • TL-T - Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim
 • TL-Ś - Laboratorium Badania Ścieków w Łodzi
 • Cena określona w poz. 11 (w TL-T dla każdego parametru 1/3 wartości podanej), 46, 57-60 dotyczy oznaczeń pojedynczych lub wszystkich wskaźników (substancji) wymienionych w danej liczbie porządkowej.
 • * - pracochłonność laboranta-próbobiorcy zgodnie z danymi określonymi w protokole poboru próbek wody do badań laboratoryjnych (25,40 zł/1 godzinę x ilość godzin wynikających z protokołu poboru próbek wody do badań laboratoryjnych).

Koszty transportu - wg. cennika obowiązującego w ZWiK Sp. z o.o.

Wytyczne pobierania próbek wody

1. Zasady ogólne

 • Jeżeli z tego samego miejsca pobiera się próbki do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych, to w pierwszej kolejności pobiera się próbki do badań mikrobiologicznych.
 • Próbki pobierać ze szczelnych kranów czerpalnych/zaworów.
 • Próbki zabezpieczyć przed wtórnym zanieczyszczeniem lub rozlaniem i ograniczyć ich ekspozycję na światło.
 • Pobrane próbki należy niezwłocznie dostarczyć do laboratorium w dniu pobrania próbki.
 • Butelki z próbkami należy przechowywać i transportować w warunkach zabezpieczających przez wzrostem temperatury próbki.

Do pobierania próbek wody stosować czyste pojemniki ze szkła lub tworzywa sztucznego. Pojemność oraz rodzaj materiału z którego wykonany jest pojemnik należy uzgodnić bezpośrednio lub telefonicznie z Kierownictwem Działu Laboratoryjnego. Odpowiednie pojemniki można pobrać w Laboratorium.

2. Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych z kranów czerpalnych lub zaworów na przewodach wodociągowych

 • Próbki wody pobierać bezpośrednio z kranów czerpalnych/zaworów.
 • Przed pobraniem próbki usunąć:
  • zanieczyszczenia znajdujące się na wylocie kranu czerpalnego/zaworu,
  • urządzenia przeciwrozbryzgowe, sitka, filtry, rurki przedłużające itp.
 • Spuścić wodę pozwalając jej swobodnie wypływać przez ok. 3-5 min. pełnym przekrojem wypływu. 
 • Zakręcić kran czerpalny/zawór.
 • Zdezynfekować kran czerpalny/zawór poprzez przetarcie alkoholem i opalenie płomieniem. Kranów czerpalnych/zaworów z tworzywa sztucznego nie opalać - zdezynfekować je poprzez zanurzenie na kilka minut w środku dezynfekującym (np. skażonym alkoholu). 
 • Otworzyć kran czerpalny/zawór w taki sposób, aby wypływający strumień wody nie rozpryskiwał się i spuszczać wodę ok. 3-5 min., po czym nie zakręcając kranu czerpalnego/zaworu przystąpić do pobierania próbki.
 • Przygotowaną w laboratorium jałową butelkę mikrobiologiczną odwinąć z papieru, wyjąć korek ujmując go przez papierowy kapturek (nie dotykając palcami szyjki butelki i dolnej części korka) i wyrzucić pasek papieru. Butelkę na próbkę umieścić tuż pod kranem czerpalnym/zaworem, nie dotykając jego wylotu i napełnić do ok. ¾ jej objętości. Zamknąć natychmiast butelkę korkiem (trzymanym w czasie pobierania próbki w ręce poprzez papierowy kapturek).

Na zamkniętą butelkę (na kapturek) nałożyć, jako dodatkową ochronę, papier zdjęty z butelki i umocować go recepturką wokół szyjki butelki.

3. Pobieranie próbek wody do badań fizyko – chemicznych z kranów czerpalnych lub zaworów na przewodach wodociągowych

 • Próbki wody pobierać bezpośrednio z kranów czerpalnych/zaworów. 
 • Przed pobraniem próbki usunąć zanieczyszczenia znajdujące się na wylocie kranu czerpalnego/zaworu, które mogą zanieczyścić próbkę.
 • Spuszczać wodę przez ok. 3-5 min. strumieniem laminarnym (spokojnym, jednostajnym) po czym nie zakręcając kranu czerpalnego/zaworu przystąpić do pobierania próbki
 • Pojemniki przepłukać badaną wodą, a następnie napełnić całkowicie (do przelania) pobieraną wodą. 

Po napełnieniu wodą, zamknąć naczynie w taki sposób, aby nad próbką nie powstały pęcherzyki powietrza.

4. Informacje dodatkowe

 • Butelki do pobierania próbek do badań mikrobiologicznych i fizyko – chemicznych należy pobrać z Laboratorium ZWiK Sp. z o.o. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
 • Termin dostarczenia próbki i zakres wykonywanych analiz należy wcześniej uzgodnić z Kierownikiem danego Laboratorium.
 • Przekazując próbkę do badania w Laboratorium należy podać dokładne miejsce, datę, godzinę pobrania oraz rodzaj wody.
 • Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i warunki transportu próbki pobranej przez klienta.
 • Sposób pobierania wody do badań z punktów innych niż podane w wytycznych, należy konsultować z Laboratorium.
 • Próbki wody przyjmowane są:
  • w Laboratorium Badania Wody w Łodzi ul. Graniczna 54, kod 93-428, w punkcie przyjęcia próbek, wraz z pisemnym zleceniem (druk do pobrania w laboratorium lub plik do pobrania).
   • dla fizyko – chemii od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00,
   • dla mikrobiologii od poniedziałku do wtorku w godzinach od 8:00 do 13:00
  • w Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Tomaszowie Maz., ul. Jana Pawła II 45/47, kod 97-200, w punkcie przyjęcia próbek, wraz z pisemnym zleceniem (druk do pobrania w laboratorium lub plik do pobrania).
   • dla fizyko – chemii od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00 
   • dla mikrobiologii w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 13:00

Kontakt:

Laboratorium Badania Wody w Łodzi

93-428 Łódź, ul. Graniczna 54, pok. A-108

Tel. 42 677 85 50 lub 663 785 185 w godzinach 8:00 - 15:00


Laboratorium Badania Ścieków w Łodzi

90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52, pok. F-322 lub F-325

Tel. 42 677 82 56 lub 663 666 123 w godzinach 8:00 – 15:00


Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 45/47, pok. Ł-5

Tel. 44 724 19 70 wew. 351 lub 663 666 147 w godzinach 8:00 – 15:00


Dział Laboratoryjny

90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52, pok F-212

Tel. 42 677 82 55 lub 663 666 148 w godzinach 8:00 – 15:00

Informujemy, iż na czas budowy trasy Górna zamknięta została ul. Prosta. W związku z tym poniżej przedstawiamy mapę obrazującą dojazd do laboratorium przy ul. Granicznej 54.


zapisz wypisz
Zgadzam się na zasady prywatności serwisu www.zwik.lodz.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu kontaktu ze mną, na warunkach określonych w Zasadach prywatności.
ZWiK na YouTube
ZWiK na Facebook