Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łódź
DLA KLIENTÓW
TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ
taryfy_i_cenniki_podstrona.pngelektroniczne_biuro.jpg

DLA KLIENTÓW / Opłaty na rok 2014

 

K O M U N I K A T

Na podstawie artykułu 24 ust.8 i 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dziennik Ustaw nr 123 poz.858 z 2006r.- tekst jednolity z późniejszymi zmianami) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

CENY I OPŁATY  DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

I ZBIOROWEGO  ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

NA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 r.

opracowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi.

 

Za dostarczoną wodę stosuje się taryfę niejednolitą (zawierającą różne ceny dla poszczególnych grup odbiorców i stawki opłaty abonamentowej) – dwuczłonową składającą się z:

1) ceny za m3 dostarczonej wody w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody,

Cena za dostarczoną wodę wyrażona jest w zł/m3.

2) stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę:

a) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego i w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

b) w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym

c) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej

Stawki opłaty abonamentowej wyrażone są w zł na odbiorcę usługi za okres rozliczeniowy.

 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla wszystkich grup odbiorców usług stosuje się taryfę niejednolitą jednoczłonową, posiadającą zróżnicowane ceny dla wyodrębnionych grup odbiorców.

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków stosowana jest w rozliczeniach z odbiorcami za ilość odprowadzonych ścieków ustalanych na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

Ceny za odprowadzane ścieki wyrażone są w zł/m3.

Zgodnie z rozporządzeniem taryfy zostały opracowane w sposób zapewniający:

1) uzyskanie z wpłat odbiorców usług przychodów na poziomie zapewniającym samofinansowanie działalności przedsiębiorstwa,

2) motywowanie odbiorców usług do racjonalnego korzystania z wody i ograniczania odprowadzanych ścieków,

3) eliminowanie subsydiowania skrośnego,

4) łatwość ustalania i sprawdzania należności za świadczenie usług.

 

TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG

 

Zgodnie z rozporządzeniem przedsiębiorstwo dokonało alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania, w szczególności:

1) wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług, mierzoną kosztami jednostkowymi,

2) dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów,

3) strukturę i rodzaj planowanych taryf,

4) stabilność stosowanych metod alokacji kosztów,

5) wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe,

6) możliwość wyodrębnienia kosztów dla ich właściwej alokacji.

 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono:

grupa I - gospodarstwa domowe, jednostki oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucje kultury, ośrodki sportowe, rolników indywidualnych, rodzinne ogrody działkowe i Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Miasto Łódź za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów, zużytą do zasilania publicznych fontann, na cele przeciwpożarowe oraz zraszanie publicznych ulic i publicznych terenów zielonych 

grupa II – pozostali odbiorcy

Odnośnie ceny za 1 m3 dostarczanej wody, podstawą do wyodrębnienia tych grup jest zróżnicowanie opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska
- Ustawa z dnia 27.04.2001r. /Dz. U. Nr 25/2008 poz. 150- tekst jednolity z późniejszymi zmianami/  i przepisami wykonawczymi w tym zakresie różnicującymi opłaty za pobór wody dla zaopatrzenia ludności, na cele socjalno – bytowe i dla pozostałych odbiorców usług oraz zróżnicowanie jednostkowych stawek czynszu dzierżawnego i marży zysku, zgodnie z założeniami.

 

W zakresie odprowadzania ścieków wyodrębniono następujące grupy dostawców:

grupa I - gospodarstwa domowe, jednostki oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucje kultury, ośrodki sportowe, rodzinne ogrody działkowe, rolników indywidualnych, Zarząd Zieleni Miejskiej

grupa II – pozostali dostawcy

Podstawą wyodrębnienia grup taryfowych na terenie m. Łodzi są:

  • zróżnicowanie jednostkowych stawek czynszu dzierżawnego zgodnie z założeniami
  • różnice w kosztach oczyszczania ścieków dla poszczególnych grup dostawców skalkulowane przez Grupową Oczyszczalnię Ścieków Łódź Sp. z o.o.


RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT

 

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wszystkich odbiorców usług obowiązuje taryfa wieloczłonowa składająca się z:

  • ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody oraz
  • stawki opłaty abonamentowej, niezależnej od ilości dostarczonej wody

Cena za m3 wody

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

cena netto

cena brutto

Jedn.

1

Grupa I

3,66

3,95

zł/m3

2

Grupa II

 

4,25

4,59

zł/m3

 

 Opłata abonamentowa na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego-
 9,40 zł/odbiorcę/m-c (netto)
[10,15zl/odbiorcę/m-c brutto]

Odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego pokrywają w stałej opłacie abonamentowej koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych.

Rozliczane zgodnie z przepisami na grupy odbiorców koszty zawarte w opłacie abonamentowej stanowią ok. 3% kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych, mieszczą się w przedziale wyznaczonym w przepisach (nie więcej niż 15% całości kosztów). Przyjęcie do stawki opłaty abonamentowej kosztów utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych pomniejszyło odpowiednio o tę część koszty eksploatacji i utrzymania tych urządzeń będące podstawą kalkulacji cen za 1m3 wody.

W rozliczeniach z Miastem Łódź za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych oraz za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe oraz zraszanie publicznych ulic i publicznych  terenów zielonych obowiązują ceny bez opłaty abonamentowej.

Opłata abonamentowa naliczana jest niezależnie od tego czy odbiorca usług pobierał wodę.

Opłata abonamentowa obowiązuje  także odbiorców usług rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

Opłata abonamentowa na odbiorcę w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym - 12,60 zł/ odbiorcę/ okres rozliczeniowy [13,61 zl/odbiorcę/okres rozliczeniowy  brutto]

Odbiorcy w budynkach wielolokalowych, z zarządcami których Spółka zawarła umowę o odrębne rozliczanie usług pokrywają w stałej opłacie abonamentowej koszty odczytu wodomierza.

Opłata stosowana jest w przypadku, gdy na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo zawarło umowę o zaopatrzenie
w wodę i odprowadzanie ścieków także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku.

Opłata abonamentowa na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody –2,80 zł /odbiorcę /okres rozliczeniowy (netto)  [ 3,02 zł /odbiorcę /okres rozliczeniowy brutto]

Odbiorcy rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody pokrywają w stałej opłacie abonamentowej koszty odczytu wodomierza.

Niższa stawka w/w opłaty w porównaniu do stawki za odczyt wodomierza w budynku wielolokalowym wynika z mniejszej czasochłonności.

  Cena za m3 ścieków

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

cena netto

cena brutto

Jedn.

1

Grupa I

 

 

 

1a

doprowadzanie ścieków do GOŚ sp. z o.o.

2,16

2,33

zł/m3

1b

oczyszczanie ścieków przez GOŚ sp. z o.o.

1,48

1,60

zł/m3

Ogółem

3,64

3,93

zł/m3

2

Grupa II

 

 

 

2a

doprowadzanie ścieków do GOŚ sp. z o.o.

2,36

2,55

zł/m3

2b

oczyszczanie ścieków przez GOŚ sp. z o.o.

4,13

4,46

zł/m3

Ogółem

6,49

7,01

zł/m3

 

Opłata za przyłączenie nieruchomości  do sieci :

  •  wodociągowej 193,16 zł netto ( 208,6 zł brutto)
  •  kanalizacyjnej 173,09 zł netto ( 186,9 zł brutto)

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych. Wyżej wymienione stawki nie obejmują robót przyłączeniowych i materiałów.

Stawka oraz zasady stosowania opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, w zależności od wykorzystania przepustowości oczyszczalni, stosowanej technologii oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzyskiwanego stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych -  zamieszczone zostały  na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej ZWiK Sp. z o.o. www.bip.zwik.lodz.plwww.zwik.lodz.pl.

Szczegółowe warunki dostarczania wody i odprowadzania ścieków określone są w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. Łodzi oraz umowach zawieranych między spółką a odbiorcami usług.

Pozostałe informacje określone Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. (Dz.U.06.127.886) zamieszczone zostały  na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej ZWiK Sp. z o.o. www.bip.zwik.lodz.plwww.zwik.lodz.pl.


zapisz wypisz
Zgadzam się na zasady prywatności serwisu www.zwik.lodz.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu kontaktu ze mną, na warunkach określonych w Zasadach prywatności.
ZWiK na YouTube
ZWiK na Facebook